Logo Loading

Enter your keyword

Deklaracja dostępności

Puls sp. z o.o.  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  https://centrumzdrowiapuls.pl

Data publikacji strony internetowej: 5 lipca 2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20 września 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak opisów tekstowych dla niektórych elementów typu, button.
 • Brak automatycznego syntetyzatora mowy.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Ze strony można swobodnie korzystać przy użyciu wyłącznie klawiatury.
 • Strona posiada możliwość włączenia opcji ułatwiających korzystanie ze strony osobom niepełnosprawnym:
  • Narzędzia dostępności
  • Powiększ tekst
  • Zmniejsz tekst
  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreśl linki
  • Czytelniejsza czcionka
 • Strona nie posiada tekstów zapisanych w formie graficznej.

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publicznych

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Puls  sp. z o.o.(osoba wyznaczona: Luiza Świerszcz ) drogą mailową na adres e-mail biuro@centrumzdrowiapuls.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 845303745 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.https:/www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba: ul. Aleje Jana Pawła II 19, 22-400 Zamość

Do budynku prowadzą dwa wejścia główne znajdujące się od strony Alej Jana Pawła II 19. Drugie wejście jest od stronu ul. Hrubieszowskiej. Dostępność wejść jest od w godzinach 7-21 od poniedziałku do piątku, a w soboty od 8 do 16.

Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku Puls sp. z o.o. nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku jest winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz pierwszym piętrze budynku.  Puls Sp. z o.o. nie posiada aplikacji mobilnych.

Skip to content